Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti artikal novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje artikla, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
Kupac gubi pravo na garanciju ako kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na artiklu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica, odnosno ako se ne pridržava garantnih uslova dobijenih uz artikal. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled primljenog artikla i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će artikal biti zamenjen.

Postupak reklamacije

Reklamacijumožete ostvariti u sledećim slučajevima:

  • Reklamacija prilikom isporuke – prijema robe. Ukoliko se prilikom prijema naručene robe, konstatuje da je isporučeni artikal oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti neispravni artikal, zameniti ga novim ili vratiti novac.
  • Reklamacija garantnom roku – davalac garancije, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka artikala koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti neispravni artikal, zameniti ga novim ili vratiti novac. U ovom slučaju, kupac artikal šalje isključivo na adresu ovlašćenog servisa, upisanu na garantnom listu (u slučaju slanja u neovlašćeni servis, artikal gubi garanciju). Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca.

Da bi kupac ostvario pravo na reklamaciju potrebno je da:

  • reklamirani proizvod dostavi u ovlašćeni servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
  • podnese na uvid original garantnog lista i fiskalni račun
  • dostavi opis neispravnosti

Nakon toga, sve informacije o statusu artikla koji je na servisu, kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa. Vaš Elektroterm.

KUPUJTE LAKŠE I SIGURNIJE