INFORMACIJE SUBJEKTU NA KOG SE PODACI ODNOSE

U skladu sa politikom privatnosti, potrebno je da se informišete o različitim pitanjima vezanim za obradu ličnih podataka subjekta na kog se podaci odnose. U nastavku ćete naći šablon koji možete koristiti za davanje informacija o tim ličnim podacima.

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, (ELEKTROTERM MC 022 DOO RUMA, Glavna 264, Ruma, Matični broj: 20702320 (u daljem tekstu: ” ELEKTROTERM “, „RUKOVALAC“) Vas obaveštava da će se podaci o ličnosti (u daljem tekstu “Podaci“) dostavljeni ELEKTROTERM -u prikupljati i obrađivati pod kontrolom ELEKTROTERM -a, shodno sledećem:

a. Svrha i  pravni osnov obrade

Obrada podataka je neophodna za regulisanje odnosa između Vas i ELEKTROTERM -a, odnosno u cilju pružanja usluga od strane ELEKTROTERM – a. U cilju ispravnog uređenja ovog odnosa, ELEKTROTERM će obrađivati Vaše podatke o ličnosti koje dostavite.

ELEKTROTERM podatke o ličnosti obrađuje na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose, a davanje saglasnosti je dobrovoljno.

Obrada podataka o ličnosti može se vršiti elektronskim putem ili ručno, na osnovu logičkih kriterijuma kompatibilnih i funkcionalnih sa svrhom za koju se podaci prikupljaju, a u svemu saglasno važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

b. Primaoci ličnih podataka

Obradu podataka o ličnosti vršiće isključivo zaposleni u ELEKTROTERM -u, ili ovlašćena treća lica, institucije ili profesionalci koji, u svojstvu Rukovaoca, odnosno Obrađivača Podataka, obavljaju specifične poslove u vezi sa obradom podataka,  odnosno aktivnosti komplementarne sa gore navedenim ciljevima.

Podaci o ličnosti neće biti odati ni na koji način.

c. Iznošenje ličnih podataka iz Republike Srbije

U cilju uređenja našeg odnosa takođe može biti neophodno da se određeni Lični podaci iznose iz Republike Srbije u zemlje u kojima se nalaze poslovni saradnici ELEKTROTERM -a.

d. Period zadržavanja

Podaci će se čuvati na gore opisan način sve dok je odnos između Vas i ELEKTROTERM –a na snazi. Po prestanku ovog odnosa, podaci će se čuvati samo ukoliko je to neophodno na osnovu važećih zakonskih propisa, na osnovu kojih je ELEKTROTERM dužan da čuva podatke u dužem vremenskom periodu.

e. Prava lica na koje se Podaci odnose

ELEKTROTERM Vas obaveštava da imate pravo da zatražite pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, izjavite prigovor ili zatražite ograničavanje vršenja obrade, kao i pravo na prenosivost podataka ili da povučete dati pristanak slanjem pisanog obaveštenja ELEKTROTERM-u na adresu Glavna 264, Ruma ili slanjem e-mail-a na elektrotermmc022@gmail.com na pažnju licu nadležnom za zaštitu podataka.

Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kategorije