Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača obaveštavamo Vas da reklamacije na robu i usluge pružene preko našeg veb-sajta https://elektroterm.rs/ (u daljem tekstu: ELEKTROTERM) možete izjaviti elektronski na e-mail adresu elektrotermmc022@gmail.com, ili poštom na našu adresu Glavna 264, Ruma. Takođe Vas obaveštavamo da ste pri izjavljivanju reklamacije dužni da dostavite račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini robe/usluge na koju izjavljujete reklamaciju (kopija računa, slip i sl.), osim u slučaju da izjavljujete reklamaciju na proizvod koji ima garanciju dužu od dve godine, u kom slučaju ste u obavezi da uz reklamaciju dostavite i garantni list.

Po prijemu reklamacije izdaćemo vam pisanu potvrdu ili ćemo vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili vašu reklamaciju.

Pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Obavezujemo se na učešće u van sudskom rešavanju sporova između nas i potrošača

Naša dužnost je da ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da izađemo u susret Vašem zahtevu u predviđenom roku, da Vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo Vašu saglasnost. Navedeno smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

Odgovornost zbog nesaobraznosti robe/usluge ugovoru sa aspekta zakona

Obaveštavamo vas da je saglasno Zakonu, ELEKTROTERM odgovoran za nesaobraznost pruženih roba/usluga ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Smatra se da je rizik prešao na potrošača trenutkom kada je roba/usluga pružena potrošaču ili trećem licu koje on odredi.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe/usluge i prirodom određene nesaobraznosti.

Dužnost ELEKTROTERM-a je da isporuči robu/uslugu saobraznu ugovoru. Pretpostavlja se da je pružena roba/usluga nesaobrazna ugovoru ako:
1) po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je prodavac pre zaključenja ugovora dao oglasom ili na drugi sličan
način;
2) ne odgovara opisu koji je prodavac dao u toku pružanja robe/usluge pod uslovom da je to moglo da utiče na odluke potrošača;
3) nema posebna svojstva koja je zahtevao potrošač, a koja su prodavcu bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja
ugovora;
4) nema redovna svojstva robe/usluga iste vrste;
5) ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu robe/usluge i javna obećanja prodavca u pogledu posebnih
svojstava robe/usluge, a naročito ako su učinjena oglasom;
6) po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće
lice u ime prodavca.

ELEKTROTERM odgovara za nesaobraznosti isporučene robe/usluge ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je ta nesaobraznost bila poznata ELEKTROTERM –u; se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, a potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača i ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je ELEKTROTERM izjavio da je roba/usluga saobrazna ugovoru.

ELEKTROTERM ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba/usluga nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Ako roba/usluga nije saobrazna ugovorenoj, potrošač može da zahteva od ELEKTROTERM-a da izvrši saobraznu uslugu. Ako je izvršenje saobrazne robe/usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za ELEKTROTERM, potrošač može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.

Potrošač ne može da raskine ugovor u slučaju neznatne nesaobraznosti robe/usluge.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba/usluga saobrazila ugovoru, u slučaju osnovanosti izjavljene reklamacije, snosi ELEKTROTERM.

Obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo do odustane od ugovora o pružanju robe/usluga bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje od ugovora i to u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora između potrošača i ELEKTROTERM-a.

Za odustanak od ugovora pošaljite Vašu izjavu elektronski na e-mail adresu elektrotermmc022@gmail.com ili poštom na adresu Glavna 264, 22400 Ruma.

Ukoliko obrazac za odustanak od ugovora pošaljete elektronski na e-mail adresu elektrotermmc022@gmail.com, ELEKTROTERM će Vas bez odlaganja pismenim putem obavestiti o prijemu Vaše izjave.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata ELEKTROTERM-u i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora između Vas i ELEKTROTERM-a. Istekom navedenog roka gubite pravo na odustajanje od ugovora. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač snosi troškove isporuke robe.

ELEKTROTERM je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za robu/usluge, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio izjavu o odustanku od ugovora.

Kupovinom /robe/usluga dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na isti način na koji je uplata izvršena, gotovinski odnosno uplatom na Vaš tekući račun. 

Kategorije